4

PARECON FINLANDIN JULKAISUJA

Voit ladata artikkelimme ilmaiseksi sekä pdf-muodossa että iBooks-kirjoina. Mikäli olet kiinnostunut julkaisusarjamme artikkelien painetuista versioista, ota yhteyttä.

DEBATTI: HAHNEL – VARTIAINEN (2018)

Parecon Finlandin julkaisusarjan neljäs artikkeli on taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnelin ja taloustieteen huippuyksikön (Hel­sin­ki Gra­dua­te School of Eco­no­mic­s) johtaja professori Hannu Vartiaisen väittely taloustieteestä ja markkinatalouden ongelmista.

TALOUSKASVUSTA (2013)

Mikä nykytaloudessa kannustaa ympäristön turmelemiseen? Voiko talous kasvaa loputtomiin, vaikka luonnonvarat ovat rajalliset?

EKOLOGISESTA PAIKALLISTALOUDESTA (2012)

Taloustieteen professori Robin Hahnel kartoittaa artikkelissaan kahden vaihtoehtoisen talousmallin, paikallistalouden ja osallisuustalouden, yhtäläisyyksiä ja eroja.

PERUSTEET MARKKINOITA VASTAAN (2011)

Parecon Finlandin julkaisusarjan ensimmäisessä artikkelissa esitetään teoreettisia perusteita markkinoiden aiheuttamalle tehottomuudelle ja eriarvoisuudelle.


Suomenkielistä kirjallisuutta osallisuustaloudesta

ROBIN HAHNEL: OSALLISUUSTALOUDEN AAKKOSET (2014)

Kirja esittelee selkokielisesti, mistä osallisuustaloudessa on kyse. Samalla kirja käy läpi ylipäätään taloutta koskevia perusajatuksia liittyen palkitsemiseen ja vaurauden luomiseen. Osallisuustalouden aakkoset on kirja paremman talouden puolesta työskenteleville optimisteille, jotka haluavat saada kuvan siitä, millaisin rakenteellisin ratkaisuin demokraattinen ja ekologisesti kestävä talous olisi mahdollinen. Samalla se on perusteellinen vastaus heille, jotka syystäkin vaativat selvää näyttöä ja konkreettisia vastauksia siihen, miten moderni talous voisi lopultakin luopua ihmisten ja luonnon hyvinvointia kuristavista haitallisista talouden lainalaisuuksista. 


ROBIN HAHNEL: KILPAILUSTA YHTEISTYÖHÖN – KOHTI OIKEUDENMUKAISTA TALOUSJÄRJESTELMÄÄ (2012)

Parecon Finlandin työryhmän avustamana julkaistu ”Kilpailusta yhteistyöhön” esittelee selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin lopulta myös menestyksekäs pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata täysin kestävää, ekologista ja oikeudenmukaista taloutta. Taloustieteilijä Robin Hahnel käy laaja-alaisessa teoksessaan yleistajuisesti läpi 1900-luvun taloushistoriaa demokratian ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Hahnel rakentaa havainnollisesti kuvaa siitä, millaiset virheet ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin ja minkälaisin ratkaisuin niistä voitaisiin päästä yli.

Kirja sisältää myös osallisuustalouden periaatteiden ja keskeisten institutionaalisten ehdotusten läpikäynnin, sekä vastaa mallista käytyyn keskusteluun. Hahnel arvioi teoksessa myös erilaisia lyhyen aikavälin taloudellisia uudistuksia, sekä esittelee keskeisiä jo käynnissä olevia kokeiluja ja niiden tulevaisuudennäkymiä.


TAPANI LAUSTI: TIENVIITTOJA TULEVAISUUTEEN (2008)

Tapani Lausti tutkii kirjassaan vapaushenkisiä ihanteita, elämänmuotoja ja kasvatusperiaatteita. Hän tarkastelee eurooppalaista demokraattiseen talouteen liittyvää ajattelua, Espanjan vallankumouksen aikaisia suoran demokratian yhteisöjä, Israelin kibbutseja ja osallisuustalouden periaatteita. Teoksessa käydään läpi myös William Morrisin, Bertrand Russellin ja Noam Chomskyn kaltaisten tunnettujen ajattelijoiden näkemyksiä vapaudesta.