Apuvälineitä syvempään perehtymiseen

Esittelemme sivustollamme osallisuustalouden lähtökohtia ja visiota tiivistetysti. Tarkoituksena on herättää lukijassa kriittisiä kysymyksiä ja alustava kiinnostus demokraattisempaa ja ekologisempaa taloutta kohtaan. Osallisuustalouden aihepiiriä käsittelevät kirjat tarjoavat huolitellumpia pohdintoja, taloustieteellistä teoriataustaa sekä laajemman skaalan konkreettisia esimerkkejä.

ky-banner

Robin Hahnel: Kilpailusta yhteistyöhön – Kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää (Like 2012) Taloustieteilijä Robin Hahnel käy laaja-alaisessa teoksessaan yleistajuisesti läpi 1900-luvun taloushistoriaa demokratian ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Hahnel rakentaa havainnollisesti kuvaa siitä, millaisten valintojen kautta nykytilanteeseen on päädytty. ”Kilpailusta yhteistyöhön” esittelee selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin lopulta myös menestyksekäs pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata täysin kestävää, ekologista ja oikeudenmukaista taloutta.

Kirja sisältää myös osallisuustalouden periaatteiden ja keskeisten institutionaalisten ehdotusten läpikäynnin, sekä vastaa mallista käytyyn keskusteluun. Hahnel arvioi teoksessa myös erilaisia lyhyen aikavälin taloudellisia uudistuksia, sekä esittelee keskeisiä jo käynnissä olevia kokeiluja ja niiden tulevaisuudenkuvia.

DSC_0137

Michael Albert: Parecon – Kapitalismin jälkeinen elämä (Sammakko 2004) Michael Albertin teos on ensimmäinen suomeksi käännetty kirja, jossa esitellään kattavasti osallisuustalousvisio pääpiirteissään. Kirjan alussa pohditaan mitä talous ylipäätään on, ja vertaillaan 1900-luvun talousjärjestelmiä keskenään sekä suhteessa osallisuustalousvisioon. Kirjan toisessa osassa esitellään ensin yksityiskohtaisemmin osallisuustalouden rakenteellisia ratkaisuja ja vastataan sitten yleisimpiin sitä vastaan esitettyihin kritiikkeihin ja kysymyksiin. Parecon – Kapitalismin jälkeinen elämä toimii sekä osallisuustalouden esittelynä että nykytalouden perustavien ongelmien kansantajuisena ja yleisluontoisena oppikirjana.

DSC_0127

Michael Albert: Parecon – Life After Capitalism (Verso 2004) Osta kirja [Amazon-verkkokirjakauppa]

DSC_0147

Robin Hahnel: Poliittisen taloustieteen aakkoset (Like 2008) Poliittisen taloustieteen aakkoset on helposti lähestyttävä johdanto taloustieteen perusteisiin ja talouden kriittiseen arviointiin. Kirjassa käsitellään nykyisen markkinatalouden piirteitä, taloudellista oikeudenmukaisuutta, makrotaloustiedettä ja globalisaatiokehitystä. Sen tavoitteena on tarjota lukijalle olennaisimmat työkalut taloudellisten kysymyksien ymmärtämiseen. Kirja sopii erityisen hyvin kaikille, jotka ovat tyytymättömiä nykytalouden tilaan, mutta kokevat taloustieteen ja taloudelliset kysymykset vaikeaselkoisiksi, monimutkaisiksi ja luotaantyöntäviksi. Poliittisen taloustieteen aakkoset ei edellytä lukijalta taloustieteen tuntemusta, vaan kaikki selitetään selkeästi ja konkreettisin esimerkein. Kirja on ensiarvoisen tärkeää luettavaa jokaiselle, joka haluaa ymmärtää taloutta ja talouskeskustelua.

DSC_0156

Robin Hahnel: The ABC's of Political Economy (Pluto Press 2003) Osta kirja [Amazon-verkkokirjakauppa]

DSC_0160

Robin Hahnel: Economic Justice and Democracy (Routledge 2005) Kirjassa Economic Justice & Democracy esitellään selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin  pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata oikeudenmukaista taloutta. Kirjan toinen puolisko koostuu osallisuustalouden periaatteiden esittelystä, sitä vastaan esitettyihin kritiikkeihin vastaamisesta, erilaisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten reformien sekä kokeilujen esittelystä ja niiden kriittisestä arvioinnista. Economic Justice & Democracy tarjoaa perusteet sekä markkinoihin että keskusjohtoiseen suunnitteluun perustuvien talouksien heikkouksien ymmärtämiseen. Se tarjoaa myös avauksia lyhyen aikavälin uudistuksista ja välineitä kokeilujen arvioimiseen, sekä niiden liittämiseen toisiinsa pitkäaikaisemmiksi saavutuksiksi.

Osta kirja [Amazon-verkkokirjakauppa]

DSC_0140

Chris Spannos: Real Utopia (AK Press 2008) Chris Spannosin toimittamassa Real Utopia -kirjassa etsitään osallisuustalouden arvojen mukaisen yhteiskuntakehityksen suuntaviivoja. Visionäärisen pohdiskelun lisäksi kirjassa esitetään useita konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka osallisuustalouden ideoita voitaisiin toteuttaa käytännössä.

Osta kirja [Amazon-verkkokirjakauppa]