artikkeli-osallisuustalous.jpg

IDEA REILUSTA JA KESTÄVÄSTÄ TALOUDESTA

Osallisuustalous on taloustieteellinen malli demokraattisesta ja ekologisesti kestävästä taloudesta. Se perustuu demokraattisiin yrityksiin, jotka tekevät yhteistyötä kuluttajien kanssa. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Hinnat perustuvat arvailun sijaan kysyntään ja tarjontaan. Ahkeruudesta palkitaan, ja tuloerot ovat maltilliset. Hinnat ovat kohdillaan, joten ympäristön turmelu ja koronkiskonta eivät kannata.

Osallisuustalous on yhteiskuntafilosofi Michael Albertin ja taloustieteilijä Robin Hahnelin kehittämä. Heidän työnsä alkoi pohtimalla, miten Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton talouksien ongelmista voidaan oppia. Heidän mielestään Pohjoismaissa on edetty oikeaan suuntaan, mutta hyvinvointiyhteiskunta on vietävä pidemmälle. Talouden on oltava demokraattista.

Albertin ja Hahnelin lähtökohtana on, että yksilöt ja yhteisöt saisivat mahdollisimman paljon valtaa omassa elämässään ja mahdollisimman vähän valtaa muiden ylitse. Luottamus ja oikeudenmukaisuus lisäävät hyvinvointia ja kannustavat ahkeruuteen. Työmarkkinoiden oikkujen – kuten neuvotteluaseman, onnen ja perityn omaisuuden – sijaan tulee palkita ahkeruudesta ja vaivannäöstä.

Työntekijöiden itse johtamat yritykset tekevät yhteistyötä toistensa kanssa. Demokraattisilla yrityksillä on suora yhteys kuluttajiin ja toisiin yrityksiin tuotannon alkuvaiheista asti, jotta markkinakilvoittelulle tyypilliseltä kysynnän arvailulta ja hukkatuotannolta vältytään.

Osallisuustaloudessa yrityksillä ja kuluttajilla on täysi valta johtaa omaa toimintaansa. Työntekijöiden itsejohtamat yritykset asettavat itse tavoitteensa ja päättävät siitä, miten työtä tehdään. Haitalliseen toimintaan ei kannusteta. Tuhlailevat ja tehottomat yritykset eivät saa toiminnalleen rahoitusta. 

Kaiken kaikkiaan osallisuustalouden idean tavoitteena on tarjota demokraattisia, taloustieteellisesti vertailukelpoisia ehdotuksia uuden talouden rakennuspalikoiksi.

Teoksesssa Osallisuustalouden aakkoset esitellään selkokielisesti, mistä osallisuustalouden ideassa on kyse. Kilpailusta yhteistyöhön – kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää -kirja on kattavampi kuvaus osallisuustalouden ratkaisuista suomeksi. Englanniksi kirjallisuutta on runsaammin. Taloustieteellisen mallin teoreettisista yksityiskohdista kiinnostuneiden kannattaa tutustua Michael Albertin ja Robin Hahnelin tieteelliseen julkaisuun The Political Economy of Participatory Economics.

ROBIN HAHNEL: OSALLISUUSTALOUDEN AAKKOSET (2014)

Kirja esittelee selkokielisesti, mistä osallisuustaloudessa on kyse. Samalla kirja käy läpi ylipäätään taloutta koskevia perusajatuksia liittyen palkitsemiseen ja vaurauden luomiseen. Osallisuustalouden aakkoset on kirja paremman talouden puolesta työskenteleville optimisteille, jotka haluavat saada kuvan siitä, millaisin rakenteellisin ratkaisuin demokraattinen ja ekologisesti kestävä talous olisi mahdollinen. Samalla se on perusteellinen vastaus heille, jotka syystäkin vaativat selvää näyttöä ja konkreettisia vastauksia siihen, miten moderni talous voisi lopultakin luopua ihmisten ja luonnon hyvinvointia kuristavista haitallisista talouden lainalaisuuksista. 

ROBIN HAHNEL: KILPAILUSTA YHTEISTYÖHÖN – KOHTI OIKEUDENMUKAISTA TALOUSJÄRJESTELMÄÄ (2012)

Parecon Finlandin työryhmän avustamana julkaistu ”Kilpailusta yhteistyöhön” esittelee selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin lopulta myös menestyksekäs pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata täysin kestävää, ekologista ja oikeudenmukaista taloutta. Taloustieteilijä Robin Hahnel käy laaja-alaisessa teoksessaan yleistajuisesti läpi 1900-luvun taloushistoriaa demokratian ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Hahnel rakentaa havainnollisesti kuvaa siitä, millaiset virheet ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin ja minkälaisin ratkaisuin niistä voitaisiin päästä yli.

Kirja sisältää myös osallisuustalouden periaatteiden ja keskeisten institutionaalisten ehdotusten läpikäynnin, sekä vastaa mallista käytyyn keskusteluun. Hahnel arvioi teoksessa myös erilaisia lyhyen aikavälin taloudellisia uudistuksia, sekä esittelee keskeisiä jo käynnissä olevia kokeiluja ja niiden tulevaisuudennäkymiä.