artikkeli-osallisuustalous.jpg

IDEA REILUSTA JA KESTÄVÄSTÄ TALOUDESTA

Osallisuustalous on edistynyt taloustieteellinen malli demokraattisesta ja ekologisesta taloudesta. Jokainen päättää itseään koskevista asioista. Demokraattiset yritykset tekevät kuluttajien kanssa yhteistyötä ja hinnat perustuvat arvailun sijaan kysyntään ja tarjontaan. Ahkeruudesta palkitaan, ja siksi tuloerot ovat maltilliset. Hinnat ovat kohdillaan, joten ympäristön turmelu ja koronkiskonta eivät kannata.

Osallisuustalous on yhteiskuntafilosofi Michael Albertin ja taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnelin kehittämä idea. Heidän työnsä alkoi pohtimalla, miten yksilöt ja yhteisöt voisivat komento- ja markkinatalouksien ongelmista oppineina päättää vapaammin omista asioistaan.

Osallisuustalouden ideaa kehitetään alati eteenpäin taloudellisen demokratian ja vapauden edistämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöt ja yhteisöt saisivat mahdollisimman paljon valtaa omassa elämässään ja mahdollisimman vähän valtaa muiden ylitse.

Luottamus ja oikeudenmukaisuus lisäävät hyvinvointia ja kannustavat ahkeruuteen. Työmarkkinoiden oikkujen – kuten neuvotteluaseman, onnen ja perityn omaisuuden – sijaan ahkeruus ja vaivannäkö kannattavat.

Työntekijöiden itse johtamat yritykset tekevät yhteistyötä keskenään. Demokraattisilla yrityksillä on suora yhteys kuluttajiin ja toisiin yrityksiin tuotannon alkuvaiheista asti, jotta markkinakilvoittelulle tyypilliseltä kysynnän arvailulta ja hukkatuotannolta vältytään.

Osallisuustalous poikkeaa monista muista talousmalleista siinä, että yrityksillä ja kuluttajilla on täysi valta johtaa omaa toimintaansa. Työntekijöiden itsejohtamat yritykset asettavat omat tuotantotavoitteensa ja päättävät työnjaosta ja palkitsemisesta. Osallisuustalouden kannustinjärjestelmissä puolestaan on kiinnitetty erityishuomiota siihen, ettei yhteiskunnallisesti haitallisesta toiminnasta koituisi taloustoimijoille hyötyä, vaan päinvastoin. Yhteisiä resursseja tuhlailevat hankkeet eivät saa toiminnalleen rahoitusta. 

Kaiken kaikkiaan osallisuustalouden idean tavoitteena on tarjota tuoreita, hyödyllisiä ja taloustieteellisesti vertailukelpoisia ehdotuksia uuden talouden rakennuspalikoiksi.

Teoksesssa Osallisuustalouden aakkoset esitellään selkokielisesti, mistä osallisuustalouden ideassa on kyse. Kilpailusta yhteistyöhön – kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää -kirja on kattavampi kuvaus osallisuustalouden ratkaisuista suomeksi. Englanniksi kirjallisuutta on runsaammin. Taloustieteellisen mallin teoreettisista yksityiskohdista kiinnostuneiden kannattaa tutustua Michael Albertin ja Robin Hahnelin tieteelliseen julkaisuun The Political Economy of Participatory Economics.

ROBIN HAHNEL: OSALLISUUSTALOUDEN AAKKOSET (2014)

Kirja esittelee selkokielisesti, mistä osallisuustaloudessa on kyse. Samalla kirja käy läpi ylipäätään taloutta koskevia perusajatuksia liittyen palkitsemiseen ja vaurauden luomiseen. Osallisuustalouden aakkoset on kirja paremman talouden puolesta työskenteleville optimisteille, jotka haluavat saada kuvan siitä, millaisin rakenteellisin ratkaisuin demokraattinen ja ekologisesti kestävä talous olisi mahdollinen. Samalla se on perusteellinen vastaus heille, jotka syystäkin vaativat selvää näyttöä ja konkreettisia vastauksia siihen, miten moderni talous voisi lopultakin luopua ihmisten ja luonnon hyvinvointia kuristavista haitallisista talouden lainalaisuuksista. 

ROBIN HAHNEL: KILPAILUSTA YHTEISTYÖHÖN – KOHTI OIKEUDENMUKAISTA TALOUSJÄRJESTELMÄÄ (2012)

Parecon Finlandin työryhmän avustamana julkaistu ”Kilpailusta yhteistyöhön” esittelee selkeästi argumentoiden ne teoreettiset perusteet, minkä takia niin keskusjohtoinen suunnitelmatalous, markkinatalous kuin lopulta myös menestyksekäs pohjoismainen hyvinvointimallikaan eivät voi taata täysin kestävää, ekologista ja oikeudenmukaista taloutta. Taloustieteilijä Robin Hahnel käy laaja-alaisessa teoksessaan yleistajuisesti läpi 1900-luvun taloushistoriaa demokratian ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Hahnel rakentaa havainnollisesti kuvaa siitä, millaiset virheet ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin ja minkälaisin ratkaisuin niistä voitaisiin päästä yli.

Kirja sisältää myös osallisuustalouden periaatteiden ja keskeisten institutionaalisten ehdotusten läpikäynnin, sekä vastaa mallista käytyyn keskusteluun. Hahnel arvioi teoksessa myös erilaisia lyhyen aikavälin taloudellisia uudistuksia, sekä esittelee keskeisiä jo käynnissä olevia kokeiluja ja niiden tulevaisuudennäkymiä.