Mikä on osallisuustalous?

Osallisuustalous on edistynyt taloustieteellinen malli demokraattisesta ja ekologisesta taloudesta. Jokainen päättää itseään koskevista asioista. Demokraattiset yritykset tekevät kuluttajien kanssa yhteistyötä ja hinnat perustuvat arvailun sijaan kysyntään ja tarjontaan. Ahkeruudesta palkitaan, ja siksi tuloerot ovat maltilliset. Hinnat ovat kohdillaan, joten ympäristön turmelu ja koronkiskonta eivät kannata.

Osallisuustalous on yhteiskuntafilosofi Michael Albertin ja taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnelin kehittämä idea. Heidän työnsä alkoi pohtimalla, miten yksilöt ja yhteisöt voisivat komento- ja markkinatalouksien ongelmista oppineina päättää vapaammin omista asioistaan.

Osallisuustalouden ideaa kehitetään alati eteenpäin taloudellisen demokratian ja vapauden edistämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöt ja yhteisöt saisivat mahdollisimman paljon valtaa omassa elämässään ja mahdollisimman vähän valtaa muiden ylitse.

Luottamus ja oikeudenmukaisuus lisäävät hyvinvointia ja kannustavat ahkeruuteen. Työmarkkinoiden oikkujen – kuten neuvotteluaseman, onnen ja perityn omaisuuden – sijaan ahkeruus ja vaivannäkö kannattavat.

Työntekijöiden itse johtamat yritykset tekevät yhteistyötä keskenään. Demokraattisilla yrityksillä on suora yhteys kuluttajiin ja toisiin yrityksiin tuotannon alkuvaiheista asti, jotta markkinakilvoittelulle tyypilliseltä kysynnän arvailulta ja hukkatuotannolta vältytään.

Osallisuustalous poikkeaa monista muista talousmalleista siinä, että yrityksillä ja kuluttajilla on täysi valta johtaa omaa toimintaansa. Työntekijöiden itsejohtamat yritykset asettavat omat tuotantotavoitteensa ja päättävät työnjaosta ja palkitsemisesta. Osallisuustalouden kannustinjärjestelmissä puolestaan on kiinnitetty erityishuomiota siihen, ettei yhteiskunnallisesti haitallisesta toiminnasta koituisi taloustoimijoille hyötyä, vaan päinvastoin. Yhteisiä resursseja tuhlailevat hankkeet eivät saa toiminnalleen rahoitusta. 

Kaiken kaikkiaan osallisuustalouden idean tavoitteena on tarjota tuoreita, hyödyllisiä ja taloustieteellisesti vertailukelpoisia ehdotuksia uuden talouden rakennuspalikoiksi.

Lue myös: